IEEE Fellow

Wang, Li-chun
Riichiro Shirota
Chin-Long Wey